Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SERVİSİ AMAÇ VE İLKELERİ

AMAÇ VE İLKELER

Öğrenme – öğretme sürecinde bireylerin kazanmış oldukları bilgi-becerileri ve uygulamadaki etkililiği belirlemek için ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim ve öğretimin önemli bir parçası olan ölçme ve değerlendirme ile; eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği tespit edilir.

Öğrencilerin başarılarını ölçmek, öğrencileri iyi bir şekilde yönlendirmek ve öğrencilerin aldıkları eğitim programında eksik kısımların belirlenmesi için ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri kullanılmaktadır. Amacına uygun olarak kullanılan bu araç ve yöntemler; kısa cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşan testler olabileceği gibi performansa dayalı değerlendirme yapmak için; açık uçlu sorular, gözlem formları, posterler, öğrenci ürün dosyaları, projeler ve performans görevleri de olabilir.

Okulumuzda gereklerini yerine getirerek yapan Ölçme ve Değerlendirme Biriminin genel amacı, dönem içi öğrenme eksikliklerini ve bunlara yol açan olası nedenleri, dönem sonunda ise öğrenme düzeylerini belirlemek vb. amaçlarıyla, öğretmenlerimizin belirlediği veya güvenilir kurumlardan temin edilen sorularla ölçme araçları hazırlamak, bu ölçme araçları ile öğretme-öğrenme sürecini izlemek, elde edilen verileri analiz ve rapor etmek ve bu raporları da okulun ilgili birimlerine iletmektir.

ÇALIŞMALAR

Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ölçme ve Değerlendirme Servisi, işlenen konuları öğrencinin ne ölçüde öğrendiğini düzenli aralıklarla ölçmek ve değerlendirmek, öğrencinin ve okulun akademik performansını belirlemek, öğrencinin öğrenemediği konuların neler olduğunu, somut olarak görmesini sağlamak amacıyla düzey belirleme sınavları düzenler.

6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimlerini izlemek, eksikliklerini belirleyerek önlem almak ve SBS deki başarılarını kestirmek amacıyla SBS deneme sınavları uygulanmaktadır.

9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik gelişimlerini izlemek, eksikliklerini belirleyerek önlem almak için başarı değerlendirme sınavları uygulanmaktadır.

12. Sınıflarımızın da akademik gelişimlerini takip etmek ve YGS VE LYS na hazırlık olması için Deneme Sınavları uygulanmaktadır.

Eğitim yılı başında belirlenen, öğrenci ve velilere duyurulan genel deneme sınav tarihleri doğrultusunda uygulanan sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Servisince değerlendirilmektedir. Sınav uygulaması öncesinde sınavla ilgili konu analizi, cevap anahtarı vs gibi hazırlıklar yapılarak sınav günü sınavlar okunmaya hazır hale getirilip değerlendirilmektedir. Öğrencilere de ertesi gün ilan edilmektedir. Öğrencilerimiz sabah sınav sonuçlarını görmekte; öğleden sonra da konu analizli karnelerini almaktadırlar. Kısa sürede yapılan bu değerlendirme, sınav hakkında geri bildirimi zaman araya girmeden aldıkları için, öğrencilerin öz değerlendirmeleri için olumlu olmaktadır. Bu arada öğretmen arkadaşlarımız da, sabah bölümlerinden aldıkları soru analizleriyle sınavda yapılamayan sorular üzerinde derslerini işleyebilmektedirler.

Sınavların bitimini izleyen hafta başında okul idaresi, Ölçme Değerlendirme Uzm. Ve zümre öğretmenleri ile sınavların değerlendirilmesiyle ilgili toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda öğrencilerimize tam öğrenmeyi sağlamak için neler yapılabileceği tartışılır ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırılır. Ayrıca, bu toplantılar sonucunda etüt programı da ayarlanır.

Uygulanan sınavlar, Ölçme Değerlendirme Servisinde öğretim yılı başında her öğrenci için hazırlanmış deneme sınav takip çizelgesine işlenir. Bu çizelgeler her sınav sonrasında okulun ilgili tüm birimlerinde güncellenir. Böylece bir öğrenci hakkında bilgi almak isteyen bir öğretmen veya veli anında buradan öğrencinin durumunu görebilir. Ayrıca bu çizelgeler ara ve dönem sonu karneleriyle beraber velilere de ulaştırılır.